4.PRODUCTS‎ > ‎1.NEW CARS‎ > ‎Toyota VOXY‎ > ‎Options‎ > ‎

Modellista


Aero Tourer kit [HYBRID V, HYBRID X, V, X]
Aero Tourer kit [A] + [B] + [C]
JPY 278,640 + Instillation
[A] MODELLISTA Version ZERO 
[B] Side skirts
[C] Rear Skirt

Modellista version [HYBRID V, HYBRID X, V, X]
Aero kit [A] + [B] + [C]
JPY 145,800 + Installation

[A] Front Spoiler  
[B] Side skirts 
[C] Rear Skirt 


Modellista version ZS
Aero kit [A] + [B] 
JPY 75,600 + Installation

[A] Front Spoiler   
[B] Rear skirt